Site news

Christmas in the Vale

 
Picture of Hilma Wright
Christmas in the Vale
by Hilma Wright - Thursday, 15 December 2016, 10:10 AM
 
 

Christmas in the Vale


   

A book for Christmas? 17/12/16

1.30pm - 5.30pm

Sully and Lavernock Community Library

A special Christmas event for the children of Sully and Lavernock, their parents and all other residents to celebrate the recent adoption of our very own Community Library.

 

Attractions of the event will be

Book signings by some well-known local children's authors  Cathy Farr (3.00pm to 5.00pm), Iona Jenkins (1.30pm to 5.00pm) and Laura Sheldon (1.30pm to 3.30pm).

Children’s reading sessions of Christmas themed books with our own youth volunteers.

Christmas Bran Tub

Christmas raffle

Refreshments and home-made cakes


   

Christmas Crafts at Barry Library - 17/12/16

10am - 2pm

Drop in for traditional Christmas crafts for children aged 3+

50p charge


   

Coconuts Christmas Disco - 20/12/16

5pm-7.15pm

Celebrate the season with a fun and festive evening. Prizes for the best Christmas jumper or outfit. Ages 3 - 11 (must be accompanied by an adult if under 8).

Entry £4.95 per child. 

Mums and Dads Boogie for free!  


Beach Hut No.1 - Mince Pies and Festivities - 21/12/16

12-2pm

Come along and meet the Visit the Vale team and enjoy a mince pie at Beach Hut No.1.  We will be at the Beach Hut on Wednesday 21st December between 12 and 2pm. We would love to meet you and thank you all for your support of tourism and events in the Vale throughout the year.


   

The Muppets Christmas Carol 22/12/16

The Muppets perform the classic Dickens holiday tale.


11am-12.30pm

Tickets: £3.50


Is Santa bringing you an iPad?

Meet the iPad for Beginners (5 Week Courses)

For absolute beginners, learn how to connect an iPad to a Wifi and search on the Internet. Change the iPad settings to set passcodes and security.  Organise, use, search and download Apps. Use the iPad camera to take photos and videos. Learn how to save, edit and delete photos.

Monday 16 January, 10am to 12pm at West House Penarth

Monday 16 January, 1pm to 3pm at Penarth Library

Thursday 19 January, 9.30am to 11.30am at Old Hall Cowbridge

Thursday 19 January, 11.30am to 1.30pm at Old Hall Cowbridge

5 Week Course Costs £44.50 (Concession available for over 60s £34.50)


 


Nadolig yn y Fro


   

Llyfr ar gyfer y Nadolig?

1.30pm - 5.30pm

Llyfrgell Cymuned Larnog a Sili

Digwyddiad Nadolig arbennig i blant y Sili Larnog, a'u rhieni a holl breswylwyr eraill i ddathlu ein llyfrgell gymunedol ei hun a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

 

Beth sydd ar?

Mae awduron llyfr fi gan rai plant lleol adnabyddus Cathy Farr (3.00 pm i 5.00 pm), Iona Jenkins (1.30 pm i 5.00 pm) a Laura Sheldon (1.30 pm i 3.30 pm).

Darllen y plant sesiynau llyfrau thema Nadolig gyda gwirfoddolwyr ifanc ein hunain.

Twb Bran Nadolig

Raffl Nadolig

Lluniaeth a chacennau cartref 

   

Barry Library

   

Crefftau Nadolig yn Llyfrgell y Barri-17/12/16

10 am-2 pm

Galw heibio ar gyfer crefftau Nadolig traddodiadol i blant oed 3 +

tâl 50 c

 

   

Creft Amser Stori Nadolig

Dydd Llun 19 Rhagfyr

2pm-3pm

Yn addas I blant rhwng 3 a 7 oed


   

Cnau coco Nadolig disgo-20/12/16

5 pm-7:15 pm

Dathlu tymor gyda hwyl a noson Nadoligaidd. Wobrau ar gyfer siwmper Nadolig gorau neu dillad. (Rhaid fod yng nghwmni oedolyn os dan 8) 3-11 oed.

Mynediad £4.95 y plentyn. 

Mamau a tadau Boogie am ddim! 


Traeth cwt Rhif 1-mins peis a dathliadau-21/12/16

12-2 pm

Dewch draw a ddiwallu ymweliad tîm y Fro ac yn mwynhau mins pei yn Rhif 1 cwt traeth.  Byddwn yn y cwt traeth ddydd Mercher 21 Rhagfyr rhwng 12 a 2 pm. Byddem wrth ein bodd i gwrdd â chi a diolch i chi gyd am eich cefnogaeth twristiaeth a digwyddiadau yn y Fro drwy gydol y flwyddyn.


   

Carol y Nadolig y Muppets 22/12/16

Mae y Muppets berfformio stori gwyliau Dickens clasurol.

11 am-12.30 pm

Tocynnau: £3.50


Mae Siôn Corn yn dwyn eich iPad?

Fodloni iPad i ddechreuwyr (cyrsiau 5 wythnos)

I ddechreuwyr pur, yn dysgu sut i gysylltu iPad i Wifi a chwilio ar y rhyngrwyd. Newid y gosodiadau iPad i osod passcodes a diogelwch.  Trefnu, defnyddio, chwilio a llwytho apiau. Ddefnyddio iPad camera i gymryd lluniau a fideos. Ddysgu sut i arbed, golygu a dileu lluniau.

Dydd Llun 16 Ionawr, 10 am a 12 pm yn Penarth, Tŷ Gorllewin

Dydd Llun 16 Ionawr, 1 pm i 3 pm yn Llyfrgell Penarth

Ddydd Iau 19 Ionawr, 9.30 am i 11.30 am ar hen Neuadd y Bont-faen

Dydd Iau 19 Ionawr, 11.30 am i 1.30 pm yn hen Neuadd y Bont-faen

Costau cwrs 5 wythnos £44.50 (consesiwn ar gael i bobl dros 60 oed £34.50)