Site news

Nominations open for the Leonard and Marian Jones Music in the Community Award

 
Picture of Hilma Wright
Nominations open for the Leonard and Marian Jones Music in the Community Award
by Hilma Wright - Tuesday, 10 January 2017, 12:07 PM
 

Nominations open for the Leonard & Marian Jones Music in the Community Award

Nominations are invited for the Leonard and Marian Jones Music in the Community Award. This award is given to an individual or individuals who have made an outstanding contribution to the links between any aspect of music and the community, in and around the South Wales region.

The prize carries an award value of £250. Please send in your nominations to Dr Nick Jones – jonesn3@cardiff.ac.uk – by Friday 27th January 2017. The nomination must be made by an individual or an individual representing a group. Please include the name and contact details of the nominee and state, in no more than 500 words, the reasons why you have nominated this person. This supporting statement must clearly outline the ways in which the nominee has made an outstanding contribution to the links between music and the community, particularly with regard to the impact that the nominee and their project has made on the community, and the long-term sustainability of the project.

The winner(s) will be announced in February and the award will be presented at our annual Awards Evening in spring 2017.

 

 

 

Gwobr Cerddoriaeth yn y Gymuned Leonard a Marian Jones

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Gwobr Cerddoriaeth yn y Gymuned Leonard a Marian Jones Cyflwynir y wobr i unigolyn neu unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol at y cysylltiadau rhwng unrhyw agwedd ar gerddoriaeth a'r gymuned yn ne Cymru a’r cyffiniau.

£250 yw gwerth y wobr. Anfonwch eich enwebiadau at Dr Nick Jones – jonesn3@caerdydd.ac.uk – erbyn dydd Gwener 27 Ionawr 2017 fan bellaf. Rhaid i bob enwebiad gael ei wneud gan unigolyn neu unigolyn sy’n cynrychioli grŵp. Nodwch enw a manylion cyswllt yr enwebai ac eglurwch, mewn hyd at 500 gair, pam yr ydych wedi enwebu’r unigolyn o dan sylw. Rhaid i'r datganiad ategol hwn roi amlinelliad clir o’r ffyrdd y mae'r enwebai wedi gwneud cyfraniad eithriadol at y cysylltiadau rhwng cerddoriaeth a’r gymuned, yn enwedig o ran effaith yr enwebai a’r prosiect ar y gymuned, a chynaladwyedd hirdymor y prosiect.

Cyhoeddir yr enillydd/enillwyr ym mis Chwefror a chaiff y wobr ei chyflwyno yn ein Noson Wobrwyo Flynyddol yng ngwanwyn 2017.