Site news

Arts Strategy Survey

 
Llun o Hilma Wright
Arts Strategy Survey
gan Hilma Wright - Monday, 13 March 2017, 2:58 PM
 

Arolwg Strategaeth Celfyddydau 

Mae Gwasanaeth Datblygu Celfyddydau Cyngor Bro Morgannwg yn adolygu ei Strategaeth Celfyddydau ar hyn o bryd

Celf yw’r unig ffordd o redeg i ffwrdd heb adael cartref (cyfieithiad) – Twyla Tharp, Coreograffydd

Mae’r Strategaeth Celfyddydau newydd yn datblygu a chreu dulliau newydd o gefnogi’r Celfyddydau ym Mro Morgannwg yn unol â Chynllun Corfforaethol y Cyngor a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

 

Rydym am glywed gennych, i groesawu eich syniadau, eich barn a mwy i ddylanwadu’r ffordd y gall y celfyddydau symud yn eu blaenau yn y Fro. Rydym am ddatblygu sector celfyddydau o ansawdd a bywiog sy’n hygyrch i bob cymuned ac ymwelydd â’r ardal. 

 

Bydd yr arolwg hwn yn archwilio sut rydym yn cynnal creadigrwydd yn y celfyddydau, gwerthfawrogi dyfeisio creadigol yn ein cymuned a sut mae'r celfyddydau yn gwneud gwahaniaeth ac yn effeithio ar fywydau pobl. Mae adran y celfyddydau eisoes wedi nodi bod galw am amrywiaeth eang o arferion celfyddydol ledled Bro Morgannwg trwy gyfathrebu’n barhaus gyda’r gymuned. Dywedwch eich dweud trwy gwblhau'r arolwg isod neu drwy ysgrifennu atom yn y cyfeiriad isod. 

 

Arolwg Strategaeth y Celfyddydau

 

 

Os gwelwch yn dda gylchredeg at eich rhwydweithiau. Rydym yn diolch i chi am eich amser ac yn cymryd rhan yn yr arolwg.

 

 

 

Arts Strategy Survey

The Vale of Glamorgan Council's Arts Development Service is currently reviewing its Arts Strategy

Art is the only way to run away without leaving home - Twyla Tharp, Dancer 

The new Arts strategy will develop and create new approaches to supporting the Arts in the Vale of Glamorgan in line with the Council's Corporate Plan and the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015. 

 

We want to hear from you, to embrace your ideas, views and more to influence the way the arts can move forward in the Vale. We want to develop a vibrant and high-quality arts sector accessible to all communities and visitors to the area. 

 

This survey will explore how we sustain creativity in the arts, value creative invention in our community and how the arts make a difference and impact upon people's lives. The arts development service has already identified the thirst for a wide range of artistic practices across the Vale of Glamorgan though our on-going dialogue with the community. Have your say by completing the survey below or by writing to us at the address below. 

 

Arts Strategy Survey

 

 

  • Art Central Gallery,
    Town Hall,
    King Square,
    Barry
    CF63 4RW

 

Please circulate to your networks. We thank you for your time and taking part in the survey.